Casa Judeteana de Pensii Maramures
Tipareste

Activitati

 

 

In indeplinirea atributiile sale,  Casa Judeteana de Pensii Maramures desfasoara urmatoarele activitati:


 • Inregistreaza si asigura evidenta contribuabililor, in conditiile legii;
 • Incheie contracte de asigurare sociala, potrivit legii;
 • Asigura evidenta asiguratilor si a contributiilor de asigurari sociale, conform legii;
 • Organizeaza activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru fondurile de pensii adiministrate privat;
 • Calculeaza impozitul asupra pensiilor, in conditiile legii;
 • Certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in coditiile legii;
 • Stabilesc cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;
 • Stabilesc si platesc pensii de serviciu, indemnizatii si alte drepturi prevazute de legi speciale, finantate de la bugetul de stat, in conditiile legii;
 • Gestioneaza baza de date a pensionarilor sistemului public de pensii si a beneficiarilor de drepturi prevazute de legi speciale;
 • Urmaresc periodic compatibilitatea dintre diferite tipuri de pensii sau prestatii, precum si dintre acestea si salariu;
 • Emit decizii de recuperare a drepturilor banesti incasate necuvenit si urmaresc recuperarea acestora, in conditiile legii;
 • Colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale pentru asiguratii individuali,potrivit legii, fiind abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, prin organe proprii;
 • Prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat ;
 • Asigura executia bugetara in profil teritorial si organizeaza contabilitatea acestora;
 • Realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
 • Distribuie persoanelor indreptatite, in limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
 • Solutioneaza  sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;
 • Organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate in conformitate cu legislatia in vigoare si a bugetelor alocate;
 • Asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, potrivit legii;
 • Asigura comunicarea cu asiguratii, contribuabilii si beneficiarii sistemului public de pensii, inclusiv  cei care fac obiectul legilor cu caracter special, cu reprezentantii organizatiilor de pensionari, sindicatelor, patronatelor, cu reprezentantii altor autoritati sau institutii, precum cu reprezentatii mass-media;
 • Asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatii caselor locale de pensii;
 • Intocmesc si inainteaza CNPP, potrivit legislatiei in vigoare, contul de contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat in profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati;
 • Indeplinesc atributii referitoare la sistemul pensiilor administrate privat, potrivit legislatiei in vigoare si conform competentelor stabilite de presedintele CNPP;
 • Indeplinesc atributii referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare sau a altor instrumente juridice internationale, potrivit legii;
 • Asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu si a conventiilor in vigoare;
 • Realizeaza activitatile ce decurg din statutul Romaniei de stat membru al Uniunii Europene, in domeniu specific de activitate;
 • Asigura confidentialitatea si securitatea bazelor de date proprii;
 • Indeplinesc la nivel territorial, atributiile prevazute de lege privind sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • Organizeaza si asigura evidenta la nivel teritorial a tuturor persoanelor juridice si fizice asigurate pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • Gestioneaza baza de date privind asiguratii pentru accidente de munca si boli profesionale si asigura caracterul confidential al acesteia;
 • Constata cazurile asigurate, stabileste drepturile de asigurare si controleaza modul de acordare a drepturilor de asigurare, ca urmare a accidentelor de munca si bolilor profesionale;
 • Organizeaza si pastreaza evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
 • Constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu-si duc la indeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, prin personalul abilitat in acest scop de CNPP;
 • Organizeaza activitatea de securitate, sanatate, sanatate in munca;
 • Organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;
 • Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de Statutul CNPP, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 118/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ori stabilite de presedintele CNPP, potrivit legii.