Casa Judeteana de Pensii Maramures
Tipareste

Prestari servicii

STABILIREA ŞI PLATA PENSIILOR, A INDEMNIZAŢIILOR PREVĂZUTE DE LEGI SPECIALE ŞI A ALTOR DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

 

Pensiile de asigurări sociale, indemnizaţiile şi ajutoarele stabilite şi plătite de Casa Judeţeană de Pensii Maramureş constituie cea mai importantă categorie de prestaţii care se acordă  în ţara noastră. Acestea se acordă, de regulă, pe o perioadă nedefinită, suferă modificări, fie la cererea petentului, fie sub influenţa actelor normative (aproape 90) care afectează activitatea instituţiei noastre.

Stabilirea și plata pensiilor de asigurări sociale

In aplicarea prevederilor Legii 263/2010 privind pensiile în sistemul public din România, instituţia noastră stabileşte şi comunică în plată:

* pensiile pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială;

* pensia pentru invaliditate;

* pensia de urmaş.

 

De asemenea, casele judeţene de pensii utilizează instrumente juridice cu caracter internaţional în stabilirea acestor prestaţii in conformitate cu acordurile, tratatele si regulamentele de securitate socială la care România este parte, ca Uniunea Europeană, Republica Moldova, Israel, Canada, Turcia, Albania, Coreea de Sud şi Macedonia.

 

Indemnizații necontributive şi prevăzute de legi speciale

Casa Judeţeană de Pensii stabileşte şi plăteşte pensiile pentru agricultori şi o serie de indemnizaţii cu caracter reparatoriu, stabilite prin legi speciale, din care enumerăm:

 

Legea nr.49/1991 si Legea nr.44/1994 privind veteranii, invalizii si vaduvele de razboi, veterani de razboi

Aceste legi reglementează acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

Legea nr.189/2000

Aceasta lege aproba ordonanta guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare.

 

Legea nr.309/2002

Prin acest act normativ se recunosc  şi acorda unele drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.

 

Legea nr.341/2004

Această lege reglementează modalităţile de exercitare a recunoştinţei faţă de eroii-martiri, persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi luptătorii participanţi la acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi grija faţă de urmaşii eroilor-martiri, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.

 

Legea nr. 578/2004

 

privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

 

Legea nr.8/2006

 

Legea reglementeaza dreptul la o indemnizatie lunara in beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica.


 

ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE


În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda în condițiile Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, și alte  prestații de asigurări sociale: tratament balnear, altul decât cel care potrivit legii, se suportă de la bugetul fondului unic de asigurări de sănătate, pentru asigurați și pensionari, precum și ajutoare de deces.   

Bilete de tratament balnear


Art. 122 din Legea 263/2010 prevede acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear prin atribuirea de bilete de tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea CNPP, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Beneficiarii acestei prestaţii pot fi atât pensionarii cât şi asiguraţii sistemului public de pensii. Criteriile de alocare a biletelor se stabilesc prin hotărâre a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice. 

Unități de tratament balnear, proprietate a Casei Naționale de Pensii Publice

 

Ajutorul de deces

În conformitate cu prevederile art.125 și art.126 din Legea nr.263/2010, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. De asemenea, asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie, aflat în întreținerea sa, care nu era asigurat sau pensionar la data decesului și nu realiza venituri pentru care asigurarea este obligatorie. 

Prestaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca în urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale,  indemnizatia pentru trecerea temporara în alt loc de munca si indemnizatia pentru reducerea timpului de munca datorita unei boli profesionale sau a unui accident de muncă se acordă pe baza certificatelor medicale elibrate conform prevederilor legale, prin compartimentul de specialitate.