Casa Judeteana de Pensii Maramures
Tipareste

Informatii utile

Beneficiaza de un cont online pe site-ul cnpp.ro pentru acces gratuit la informaţiile dedicate ţie

Este posibil ca informatia de care aveti nevoie sa nu fie cuprinsa in capitolul "Informatii utile" de pe aceasta pagina sau sa fi fost solicitata deja, caz in care o gasiti la sectiunea Intrebari frecvente. Daca nu apare in niciunul dintre locuri, va rugam sa ne trimiteti intrebarea dvs. De asemenea, va incurajam sa utilizati adresele de posta electronica intrebari@pensiimaramures.ro (Baia Mare) ; intrebari_sighet@pensiimaramures.ro (Sighet)

Pentru Servicii publice online accesati  Portalul CNPP  de la urmatoarea legatura:

INFORMAŢII UTILE

 

privind acordarea, suspendarea şi incetarea drepturilor de pensie

 

 

Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procură specială, a tutorelui sau a curatorului acesteia.

Cererea de pensionare împreună cu actele prin  care se  dovedeste îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege se depune  la Casa de Pensii  în raza căreia se află domiciliul solicitantului, incepand cu data  indeplinirii  condiţiilor de pensionare, prevăzute de lege.

Drepturile de pensie pentru limită de vârstă se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie  a casei  teritoriale de pensii .

Drepturile de pensie anticipată sau de pensie anticipată parţială se cuvin şi se plătesc de la data acordarii drepturilor, dar nu înainte de data încetării calităţii de asigurat,

Persoanele care au implinit varsta standard de pensionare nu mai pot solicita inscrierea la pensia de invaliditate.

Drepturile de pensie de invaliditate se acordă şi se plătesc:

 • de la data inregistrarii cererii;
 • de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2), dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, în situaţia pensiei de invaliditate.

Drepturile de pensie de urmaş, în cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege la data decesului susţinătorului asigurat, se acordă la cerere:

 • din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului;
 • de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului;
 • de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului. 

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile calendaristice de la data înregistrării  cererii.

 • Decizia casei teritoriale de pensii se comunică în scris atât persoanei care a solicitat pensionarea, cât şi angajatorului, în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.
 • Decizia de pensie emisa de Casa Teritoriala  de Pensii pot fi contestata interment de 30 de zile de la comunicare la Comisia Centrala de Contestatii
 • Decizia casei teritoriale de pensii, necontestata in termen, este definitiva.

 

PLATA PENSIEI

 

 • Plata pensiei se face lunar, pentru luna în curs.
 • Pensia se plateste personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia, in functie de optiune, prin mandat postal, cont curent sau cont de card, in conditiile negociate prin conventiile incheiate de CNPAS cu Compania Nationala «Posta Romana» – S.A., respectiv cu bancile. Aceste prevederi se aplica si in cazul altor drepturi banesti care se stabilesc si se platesc de catre casele teritoriale de pensii, potrivit legii.
 • Casele teritoriale de pensii transmit lunar la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin Compania Nationala «Posta Romana» – S.A., taloanele de plata, indiferent de modalitatea de plata pentru care s-a optat*).
 • Beneficiarii drepturilor banesti, stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul in Romania, pot opta pentru transferul in strainatate al acestor drepturi, in conditiile legii. Cheltuielile generate de transferul in strainatate al drepturilor banesti, inclusiv cele legate de schimbul valutar, se suporta de catre beneficiari, cu exceptia situatiilor in care prevederile instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania este parte dispun altfel. Aceste cheltuieli se deduc de catre banci din sumele cuvenite titularilor.

Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care:

 • beneficiarul a decedat;
 • beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
 • pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c), precum şi cel prevăzut la art. 86 alin. (1) şi-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile     lui, la revizuirea medicală obligatorie;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea prevăzută la art. 80;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu a mai urmat programele recuperatorii prevăzute la art. 81 alin. (1);
 • copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 84 lit. c);
 • pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului. 

Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care:

 • pensionarul isi stabileste domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca pensia se plateste de catre celalalt stat;
 • pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;
 • pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, a centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă sau a comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţiibeneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de o patrime din salariul mediu brut pe economie;
 • pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale, prevăzute la art. 81 alin. (1));
 • pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni.
 • pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I sau II, depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv
 • pensionarul urmaş, prevăzut la art. 84 lit. a), a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor
 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33
 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit
 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelaşi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii
 • pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul. 
 • În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs. 
 • Plata indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 77 alin. (1) se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanente, cu excepţia situaţiilor în care pensionarul este nevăzător.
 • Suspendarea plăţii pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor se poate face şi la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

În sistemul de pensii publice, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:

 • începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
 • începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);
 • de la data începerii anului şcolar, în situaţia în care suspendarea plăţii pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g).

În sistemul unitar de pensii publice, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari:

 • pensionarii pentru limită de vârstă;
 • nevăzătorii;
 • pensionarii de invaliditate gradul III, care desfaşoară activităţi cu timp de muncă de cel mult ½ normă;
 • copiii, pensionari de urmaş, prevăzuţi la art. 84 lit. a) şi b).
 • Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33. 

Beneficiarul dreptului de pensie este obligat să comunice casei teritoriale de pensii orice modificare privind condiţiile de acordare şi de plată a pensiei, în termen de 15 zile de la apariţia acesteia.

 • Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, reprezentand pensia pe luna in care a avut loc decesul, si, dupa caz, drepturile de pensie cuvenite si neachitate pana la deces se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun. Sumele pot fi solicitate in cadrul termenului general de prescriptie.